De vervangingsleer leeft nog steeds!
(uit VOLG e-mail magazine, juni 2006)

T. J. de Ruiter, predikant
 

Inleiding

Geboren en opgegroeid in een Gereformeerd gezin hoorde ik al heel jong dat de kerk als het volk van Christus het nieuwe verbondsvolk van God was. Het eerste teken daarvan was de doop (besprenkeling), want die was in plaats van de besnijdenis gekomen. God had het oude Israël verworpen, omdat het de Messias Jezus, zijn door God voorbestemde Koning, had verworpen. De leer was er duidelijk over: als gevolg van zijn ongeloof had God het aardse volk Israël verstoten, over de hele aarde verspreid en was het voorgoed  z'n eigen land kwijtgeraakt. God ging voor het realiseren van zijn eeuwige doelen met de kerk verder. Deze leer werd bekend als de 'vervangingsleer', omdat de gemeente in het eeuwige plan van God de plaats van Israël zou hebben ingenomen.

Maar in 1948 werd de staat Israël opgericht met als gevolg verwarring in het reformatorisch deel van het christendom. Velen wist niet wat ze daarvan moesten denken. Er werd gezegd en gefluisterd: "De kerk is toch het nieuwe verbondsvolk van God? Met de kerk verwezenlijkt Hij zijn eeuwige plannen met de wereld. Wat moeten we dan nu denken over die nieuwe staat Israël ? Dat kan niet van God zijn!"

Sommigen konden geen afscheid nemen van de 'vervangingsleer'

Toen ik in 1959 op 21-jarige leeftijd in de Pinksterbeweging kwam, werd het mij duidelijk hoe we het plan van God voor de gemeente van Christus en het aardse volk Israël moeten zien. De Bijbel was er duidelijk over: God zal niet ontrouw zijn aan zijn verbond met zijn volk Israël. Daar wijst niet alleen het Oude Testament op in zijn profetische geschriften. Ook de apostelen, met name Paulus, (zie o.a. Romeinen 11:25-32) geven dit aan. De oude eindtijdprofetieën over het oude verbondsvolk zullen toch vervuld worden.

Sommige leiders in de Volle - Evangeliegemeenten - die hun wortels ook in het reformatorisch christendom hadden - konden echter maar moeilijk afscheid nemen van die oude 'vervangingsleer,' waarin de gemeente de plaats van Israël inneemt en bleven die leer hardnekkig onderwijzen.

Een nieuwe versie van de vervangingsleer?

In sommige charismatische bewegingen heeft de 'Kingdom-Now'-leer ingang gevonden. Deze  'Koninkrijk-Nu'-leer stelt dat het Koninkrijk van God sinds de eerste komst van Jezus Christus op aarde is (zie Lucas 17:21). De gemeente heeft de opdracht het  evangelie van het Koninkrijk te verkondigen en met de haar gegeven 'koninkrijksautoriteit' te realiseren. Als die 'koninkrijksautoriteit' volledig en krachtig wordt gebruikt, zal de macht van demonen over mensen en maatschappij worden verbroken. Dan zullen zieken massaal genezen worden en zullen gebondenen worden bevrijd. De gemeente realiseert zo de zegeningen en de waarden van het koninkrijk van God in de maatschappij en baant de weg voor de wederkomst van Jezus Christus, Die dan als koning zal heersen. Over het herstel van het nationale volk Israël en de vervulling van alle oude profetieën die over haar uitgesproken zijn, lees ik niets in deze visie, want al die profetieën zijn nu van toepassing op de gemeente, die in feite het nieuwe Israël is.

Slot

We merken op dat deze visie afwijkt van de zienswijze die al jaren in de Pinksterbeweging en in veel andere kerken wordt geleerd. Op grond van niet mis te verstane profetieën in het Oude Testament stellen we, dat Israël aan het eind van het huidige tijdperk - de periode tussen hemelvaart en wederkomst - in een grote verdrukking zal komen en dan zal roepen om de Messias die zij had verworpen. Daarna zal Jezus op de roepstem van zijn volk reageren en naar de aarde terugkeren. Hij zal op de Olijfberg neerdalen vanwaar Hij eens is opgestegen. Hij zal Israël bevrijden uit de macht van haar vijanden en zijn koningschap op zich nemen. De gemeente is met Hem teruggekomen en zal onder het leiderschap van koning Jezus haar heerschappij wereldwijd uitbreiden en handhaven. Het wereldwijde, duizend jaar durende Messiaanse Vrederijk is dan eindelijk werkelijkheid geworden.

Leusden, 28 juni 2006
 

Reageren? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / update 27 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands