Woord voor elke dag, door T.J. de Ruiter

29 mei 2023

Hier volgt een krachtige geloofsbelijdenis: "Mijn zonden heb ik
beleden. Om Jezus' wil heeft God mij vergeven. Door de Geest
van Christus ben ik vernieuwd en heb het eeuwig leven ontvangen. Ik betracht gemeenschap met God en behoef niets en niemand te vrezen. Ik geloof dat mij met Hem niets onmogelijk zal wezen."

Houd vast aan deze belijdenis en richt u er naar. Het resultaat van krachtig gelovend proclameren kan onvoorstelbaar zijn. Verklaar vandaag krachtig in Jezus' naam vergeving, verzoening en versterking. Zijn Geest woont in u.

MatteŁs 21:22


Voorwoord               Zelf een dag kiezen               Nawoord