Overzicht van het werk
van de Heilige Geest

T. J. de Ruiter, predikant & bijbelleraar in de Pinksterbeweging

1. Inleiding

De Bijbel is in zijn openbaring over het Goddelijk Wezen duidelijk dat God het Allerhoogste Opperwezen is, de Schepper van alles en zelf geen deel is van de stoffelijke schepping. Hij bestaat dus niet in wat wij kennen als het 'ruimte tijd materie continuüm.' Dit betekent overigens niet dat Hij niet in de schepping kan werken, integendeel Hij kan afdalen in zijn schepping en daarin operationeel zijn.

Jezus heeft in Johannes 4:24 duidelijk gezegd dat God Geest is. Hiermee maakte Hij duidelijk dat God een transcendent wezen is, boven de schepping, de kosmos en de aarde, maar hiermee is niet gesteld dat Hij afwezig is. Hij vervult de hemel en de aarde, (Jeremia 23:24). Hij is in zijn schepping geestelijk aanwezig. Met zijn voor ons onbegrijpelijke mogelijkheden en krachten kan Hij zich voor de mens op een bepaalde plaats meer aanwezig maken dan op een andere. Het meest onbegrijpelijke is wel dat Hij in Christus mens is geworden. Paulus verklaart in Kolossenzen 2:9 dat de hele volheid van God in Hem lichamelijk woonde.

Als wij het werk van de Heilige Geest bestuderen doen wij dat met een geopende Bijbel die wij met respect en geloof benaderen. Wat wij ook menen te weten of ervaren te hebben, wij dienen alle kennis en ervaringen te toetsen aan het getuigenis van de Heilige Schrift. Belangrijk is wel dat wij altijd onderscheid moeten proberen te maken tussen wat er in de Schrift staat geschreven ons inzicht in wat het geschrevene mogelijk betekenen kan. Dit laatste is de kwestie van de interpretatie en zoals bekend kunnen hier de meningen sterk verdeeld zijn.

In de Pinksterbeweging, maar ook in een toenemend aantal andere kerken, is de aandacht voor het werk van de Heilige Geest de laatste eeuw sterk toegenomen. Het geloof in de hedendaagse actieve werkzaamheid van de Heilige Geest in de gelovigen is mede door de charismatische bewegingen in alle kerken sterk toegenomen. Velen zijn er van overtuigd dat Hij wil werken zoals Hij dit deed in de dagen toen de Gemeente ontstond. Het boek Handelingen van de Apostelen en de brieven vertellen ons over de activiteiten van Hem en die van de apostelen. Het boek laat zien dat die activiteiten op een merkwaardige wijze met elkaar harmonieerden.

Wij geloven in de Drie-eenheid: God, de Vader, God, de Zoon en God, de Heilige Geest. Zij vormen tezamen één God. Daarom is de Heilige Geest niet slechts een kracht die van God uitgaat. Die laatste opvatting is de dwaling van de Jehovah's Getuigen die niet in de Drie-eenheid geloven. Wij geloven dat de Heilige Geest een Goddelijk Persoon is. Door Hem stelt God al zijn kracht aan zwakke, stoffelijke mensen ter beschikking.

2. Overzicht van de activiteiten van de Geest in het Oude Testament

A. De Heilige Geest in de vroegste tijden

De Bijbel openbaart en leert dat de Geest van God reeds werkzaam was in het begin van de schepping, (Genesis 1:2).

B. Bekrachtiging van mensen

Alle verwijzingen, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, tonen dat de Heilige Geest bekwaamheid en kracht voor de meest uiteenlopende functies en taken geven kan. Meer daarover in een volgende studie: de gaven van de Heilige Geest. Hieronder laat ik enkele bijzondere verzen uit het Oude Testament volgen; lees deze en overdenk het veelzijdige werk van de Heilige Geest, zoals dit reeds in vroegere tijden aan Hem werd toegeschreven.

a. Jozef; Genesis 41:38.
b. Bezaleël en Oholiab; Exodus 31:1-6.
c. Mozes en de 70 Oudsten; Numeri 11:17,25.
d. Jozua; Deuteronomium 34:9.
e. Richters; 3:10; 6:34.
f. Saul; 1 Samuël 10:6; 11:6.
g. David; 1 Samuël 16:13; Psalm 51:13.
h. Over profeten en leiders: Micha 3:8; Nehemia 9:30; 2 Petrus 1:21.

C. Profetieën over een grotere actieve bekrachtiging van mensen door de Geest van God

Profeten in Israël, waarbij Mozes uiteraard ook is inbegrepen, gaven blijk van een grote, geïnspireerde visie voor algemenere en uitgebreidere bekrachtigingen van mensen door de Geest van de levende God. Het doel van deze bekrachtigingen was het bekwaam maken voor specifieke taken of opdrachten.

a. De Heilige Geest werd voorspeld, (Numeri 11:17,25,29; 2; 1 Samuël 10:9-14).

b. Voorspelling van een algemene uitstorting, (Joël 2:28,29; Jesaja 28:11,12; 32:1,15; 44:3;
    Ezechiël 36:27).

c. De Messias zal met de Geest vervuld zijn, (Jesaja 61:1-3).
 

3. Overzicht van de werkzaamheid van de Heilige Geest in de
    tijd van Jezus

A. Bij de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus

Er zijn acht verwijzingen naar de werkzaamheid van de Heilige Geest in de eerste twee hoofdstukken van Lucas. De verwijzingen spreken van een 'luid roepen' en 'profeteren' onder de kracht van de Heilige Geest.

a. Gabriël informeert Zacharias dat zijn zoon met de Heilige Geest vervuld zal zijn, (Lucas 1:15).
b. Gabriël informeert Maria dat de Heilige Geest over haar zou komen, (Lucas 1:35)
c. Elisabeth vervuld met de Heilige Geest, (Lucas 1:41,42).
d. Zacharias vervuld met de Heilige Geest, (Lucas 1:67).
e. Maria vervuld met de Heilige Geest, (Lucas 1:46-55).
f. Johannes de Doper gesterkt door de Heilige Geest, (Lucas 1:80).
g. Simeon was vervuld met de Heilige Geest, (Lucas 2:25-27).
h. Anna was vervuld met de Heilige Geest, (Lucas 2:36).

B. In het leven van Jezus

a. De Heilige Geest daalde op Jezus, (Matteüs 3:16).
b. Jezus werd door de Geest gedreven naar de woestijn, (Marcus 1:12).
c. Kwam terug in de kracht van de Heilige Geest, (Lucas 4:14).
d. Offerde zichzelf zonder vlek aan God op, (Matteüs 12:28).
e. Gaf bevelen aan de apostelen, (Handelingen 1:2).

C. Aankondigingen van de Heilige Geest

a. Johannes de Doper, (Lucas 3:16).
b. Als een rivier van water, (Johannes 7:37.38).
c. De Vader geeft de Heilige Geest, (Lucas 11:13).
d. Een andere Trooster komt, (Johannes 14:16).
e. Christus blies op de discipelen, (Johannes 20:22).
 

4. Wedergeboorte en de doop of vervulling met de Heilige Geest

A. Het onderscheid tussen de nieuwe geboorte en de vervulling met de Heilige Geest

Velen zijn van mening dat men in de wedergeboorte, bij de bekering, de kracht van de Heilige Geest ontvangt. Daarom is er volgens hun inzicht geen ervaring nodig die een de gelovige krachtig vervuld met de Heilige Geest en hem met speciale bekwaamheden of krachten toerust. In deze leer stelt men dus dat christenen in geloof dienen te aanvaarden dat zij bij de bekering en wedergeboorte tevens de bekrachtiging voor geestelijk dienstbetoon in al zijn functionele volheid hebben ontvangen. Christenen die dit standpunt aanhangen vinden dat andersdenkenden - Pinkster, Volle Evangelie en Charismatische Christenen - een onjuiste interpretatie van de Schrift hebben ontwikkeld en daarmee in dwaling zijn vervallen.

In het onderwijs van de Pinksterbeweging wordt meestal gesteld dat de wedergeboorte het ontvangen van nieuw, geestelijk leven is waarbij de gelovige wordt geboren of gedoopt in het Lichaam van Christus, (1 Korintiërs 12:12). Wat God betreft ontvang je dit nieuwe leven voor eeuwig, want het is onverwoestbaar en onaantastbaar. De mens kan wel het recht van het kindschap van God dat in de wedergeboorte ontvangen is, verliezen door zijn welbewuste, definitieve terugval in een goddeloze staat. Enkele Schriftverwijzingen om te bestuderen: Johannes 3:3,5,8; Galaten 4:6; Romeinen 8:9; Romeinen 8:1; Galaten 3:3; 5:19-26; Efeziërs 2:1-5.

B. Vervulling met de Heilige Geest

In de doop of vervulling met de Heilige Geest - de twee benamingen worden beide in de Heilige Schrift gebruikt voor de bekrachtiging met de Geest, zie Handelingen 1:5 en 2:4 - wordt er de overdracht van kracht en geestelijke bekwaamheden gegeven als een toerusting voor geestelijk dienstbetoon. Wij hebben al in het Oude Testament gezien dat in vroegere tijden mensen bekwaamheden en bekrachtigingen door de Geest van God voor speciale taken en/of opdrachten ontvingen. In Matteüs 3:11 lezen we dat Jezus zal dopen met de Heilige Geest, (zie ook. Lucas 24:49; Handelingen 1:8; 2:38,39; 8:5-13; 10:44-46).

Aandacht voor enkele bijzondere teksten

a. Matteüs 3:16. Jezus was de Zoon van God, maar hij ontving de Geest ter bekrachtiging
   van zijn Messiaanse bediening.

b. Handelingen 9:17,18. Paulus was bekeerd op de weg, maar na het bezoek van Ananias
    werd hij met de Geest vervuld.

c. Handelingen 2:38,39. Hier is het duidelijk dat zij  tot bekering kwamen en daarna
    met de Geest vervuld.

Let nog eens op de volgende verschillen in de werkzaamheid van de Geest van God tussen die in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond.

a. In het Oude Testament kwam de Heilige Geest incidenteel op de mensen. In het Nieuwe
    Testament blijft de Heilige Geest op de mensen, (Johannes14:17).

b. In het Oude Testament was de Heilige Geest aan speciale mensen gegeven voor een
    persoonlijke taak of bediening: aan profeten, priesters en koningen. In het Nieuwe
    Testament wordt de Heilige Geest uitgestort op alle vlee, (Handelingen 2:17,18).

c. Wij vinden in het Oude Testament manifestaties van de gaven van de Geest, behalve die
   van het spreken in tongen, de glossalalia.
 

C. Schriftuurlijke argumenten met Schriftverwijzingen voor de vervulling met de Heilige Geest,
     voor gelovigen van alle tijden

a. Jezus zelf ontving de Geest ter bekrachtiging, (Lucas 3:21,22 en 4:1,14).

b. Jezus beval dat zijn discipelen niet zouden beginnen met hun arbeid van verkondiging
     en getuigenis zonder de bekrachtiging van de Geest, (Handelingen 1:8).

c. Alle apostelen ontvingen de vervulling met de Geest, (Handelingen 2:1-13).

d. De apostelen zagen erop toe dat elke bekeerling dezelfde bekrachtiging met de Heilige
    Geest kreeg, (Handelingen 2:38; 8:15; 9:17; 19:1-7).

e. De apostelen waren er getuigen van dat veel bekeerlingen dezelfde vervulling met de
    Heilige Geest ontvingen, (Handelingen 10:44).

f. Christus beloofde dat alle gelovigen met de Geest vervuld kunnen worden, (Johannes
   7:37-39). Het 'vloeien of stromen uit' wijst op overvloedige volheid in het binnenste, waardoor de
   uitstroming mogelijk wordt.

g. Petrus verkondigde in zijn eerste preek dat de belofte voor alle generaties van gelovigen
    is, (Handelingen 2:38,39). Hij verwees hiervoor ook naar de profetie van Joël 2:28,29.

h. De Apostel vermaant dat de gelovigen met de Geest vervuld blijven, (Efeziërs 5:18).
 

D. Argumenten van hen die stellen dat de Geest eens en voor altijd is uitgestort

a.. Omdat de gemeente toen in de kinderschoenen stond, was deze vervulling met de
     Geest met de bijzondere gaven in die tijd hard nodig.

b. Omdat de kennis en wijsheid nu toegenomen zijn, zijn de gaven niet meer nodig.
    Bijvoorbeeld: De medische kennis heeft de gave der gezondmaking overbodig gemaakt.

c. Staat er niet in de brief aan de Korintiërs "tongen, zij zullen verstommen?"

d. Alle Pinksterleringen, die stellen dat er een doop met de Geest van God in deze
    tijd kan worden ontvangen, berusten op een verkeerd verstaan van de Heilige Schrift. Zie
    bijv. het boek 'Geloof en ervaring' van Dr. J. M. Maris.

Opdracht: Denk eens na - misschien samen in een groepje - over bovenstaande argumenten. Heeft u zelf de vervulling met de Heilige Geest ervaren - dan kunt u er echt over meepraten en van getuigen,
 

E. Enkele belangrijke vragen en antwoorden

Eerste Vraag: is het juist om te stellen dat de vervulling of doop met de Heilige Geest een eenmalige ervaring is, maar door meerdere vervullingen gevolgd kan worden?

Antwoord: zoals in deze studie uit de Heilige Schrift is aangetoond met de verwijzingen naar Handelingen 1:5 en 2:4 wordt met 'doop' en 'vervulling' dezelfde ervaring met de Geest bedoeld, (Lucas. 3:16, Handelingen 11:16). De uitdrukking 'gedoopt worden met de Heilige Geest', slaat waarschijnlijk op het inwijdingsaspect van de eerste ervaring omdat de uitdrukking 'doop' gebruikt werd in vergelijking met de doop in water, dat het inwijdingsritueel in het geloof is. Er is altijd één eerste keer in alle zaken, en daarom is er, zo beschouwd, slechts één doop met de Heilige Geest, de eerste vervulling met Hem, zoals er ook slechts één doop in water is.

Gezien als een geestelijke ervaring is het vervuld worden wel herhaalbaar. Let op Handelingen 4:31 en de bemoediging van Paulus in Efeziërs 5:18, waar hij zegt "maar wordt vervuld van de Heilige Geest. De Griekse tekst betekent echter letterlijk hier 'blijft vervuld (worden) van de Heilige Geest.' Het is, mijns inziens, volkomen in overeenstemming met het onderwijs van de apostelen en de ervaring van de eerste Christenen dat ook christenen vandaag zich naar een voortdurend vervuld worden met de Geest mogen uitstrekken.

Tweede Vraag: moet een christen in tongen spreken als hij met de Heilige Geest gedoopt wordt?

Antwoord: sommige Pinksterkerken stellen in hun geloofsbelijdenis dat het spreken in tongen het 'eerste bewijs' is (Engels: the initial evidence) van het ontvangen van de doop met de Heilige Geest. Deze overtuiging is gebaseerd op een aantal getuigenissen in Handelingen, (Handelingen 2:4; 10:44 en 19:6). Uit de woorden van Petrus in Handelingen 11:17, "Op volkomen gelijke wijze als ons, "sprekend over de ervaring in het huis van Cornelius, kan worden afgeleid worden dat Cornelius en de zijnen ook in tongen gesproken hebben. In 1 Korintiërs 12:10 is het spreken in tongen één van de geestesgaven.

Het is beslist niet in harmonie met het onderwijs van de apostelen te stellen dat gelovigen wanneer zij met de Heilige Geest worden gedoopt, in nieuwe tongen moeten spreken en dit desnoods met manipulerend, dwingend gedrag trachten te bewerken. God geeft zijn Geest uit vrije genade en goedheid en stort Hem uit in harten, die Hem toegewijd zijn.

Daarom geef ik op bijbelse grond het pastorale advies om gelovigen het spreken in tongen niet op te dringen. Zoals reeds gezegd: men moet niet in tongen spreken, het mag, het is een gave van God uit louter genade. Tot hen die niet in tongen spreken zeg ik met klem: kom alstublieft niet in spanning omdat u niet in tongen heeft gesproken. Laat het gebed niet dwingend van karakter zijn, maar eerbiedig, oprecht en toch ook resoluut. Als u oprecht naar de doop met de Geest zoekt zult u echter wel dienen te beseffen dat u bereid moet zijn alle consequenties ervan te aanvaarden, die van volkomen toewijding aan de Heer en zijn werk, met alle opofferingen, die hieraan verbonden kunnen zijn. Onderwerp uzelf aan de Heilige Geest, die aan een ieder toedeelt, gelijk Hij wil, (1 Korintiërs 12:11).

Geestelijke leiders zullen dus gelovigen niet dwingen of manipuleren om vooral in tongen te gaan spreken. Een dergelijke 'zielzorgelijke bediening' bouwt niet op. Geef eer aan de Heer want Hij doopt met de Heilige Geest. Een pastoraal gesprek waarbij innerlijke remmingen en frustraties besproken kunnen worden - zie hiervoor de 'Pastorale Handreiking' aan het eind van deze studie - kan zeer verhelderend en ruimte scheppend zijn. Maar de Geest vervult op soevereine wijze de zoekende en hongerige gelovige; dit moet nooit uit het oog worden verloren. Hij is in staat de mond van een ieder met lofprijs, aanbidding en tongentaal te vullen.

Derde Vraag: in zowel de Staten Vertaling als de NBG lees ik op bepaalde plaatsen 'Heilige Geest' en op andere 'heilige Geest'. Waarom staat deze naam de ene keer met een hoofdletter 'H' en de andere keer met de kleine letter 'h'?

Antwoord: m'n compliment! U heeft goed opgelet bij het lezen. Allereerst wil ik u informeren dat dit verschil niet voorkomt in de oorspronkelijke in het Grieks geschreven teksten, omdat er toen slechts met één lettertype werd geschreven en er werden ook geen leestekens, zoals punten en komma's geschreven; men schreef zonder open spaties tussen zinnen. Door middel van het gebruik van de kleine 'h' en de hoofdletter 'H' wilden de Nederlandse Bijbelvertalers een onderscheid maken tussen de eigennaam van de derde Persoon van de Drie-eenheid, de 'Heilige Geest' en de kracht van de Heilige Geest. Wanneer er naar hun inzicht over zijn kracht werd gesproken, is er met de kleine 'h' vertaald.

We maken merkwaardige ontdekkingen in onze Bijbelvertalingen met betrekking tot de keuze voor een kleine 'h' of een hoofdletter 'H.' Let eens op de volgende teksten in de NBG vertaling:

Lucas 1:35: De heilige Geest zal over u komen...
Lucas 3:21:de Heilige Geest in lichamelijke gedaante...
Lucas 4:1: Jezus nu vol van de heilige Geest.
Johannes 14:16,17,25: de Trooster, de Geest der waarheid, de Heilige Geest...
Johannes 20:22: "Ontvangt de heilige Geest..."
Handelingen 1:5: gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden
Handelingen 1:8: wanneer de heilige Geest over u komt
Handelingen 2:4: allen vervuld met de heilige Geest.... en... zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Handelingen 13:2,4: zei de Heilige Geest... en door de Heilige Geest uitgezonden.

Wij ontdekken ook dat er dikwijls geschreven staat: 'de Geest' of 'de Geest van God' Met de hoofdletter wordt aangegeven dat het om de Geest van de Drie-enige Schepper God gaat en dikwijls specifiek de 'Heilige Geest'.

De toenmalige Nederlandse bijbelvertalers hebben - mijns inziens - een verwarrend onderscheid gecreëerd en het toont een gebrek aan inzicht aan. Dit is zeer duidelijk waar te nemen als we bijv. in de NBG Bijbel Lucas 3:21 met 4:1 en Handelingen 1:5 met 1:8 vergelijken. Mijns inziens zou er beter altijd 'Heilige Geest' geschreven kunnen worden, want onderscheid maken tussen de persoon en zijn vermogens is moeilijk en in wezen niet nodig. Het verschil in inzicht heeft - mijns inziens - veel te maken met de persoonlijke ervaring van de Heilige Geest. Maar dit verschil zou echter geen invloed mogen uitoefenen op de vertaling en weergave van de bijbeltekst.

Enkele vergelijkingen met buitenlandse vertalingen:
De standaard Engelse vertalingen schrijven altijd 'Holy Spirit'.
De Luther übersetzung schrijft altijd 'heiligen Geist'.
 

F. Schriftuurlijke instructies voor het ontvangen van de Vervulling of Doop met de Heilige Geest

a. Wij zullen, geloven in de Here Jezus, als onze God Heer en
    Verlosser, die door zijn dood onze zonden heeft weggenomen.

b. Wij zullen gehoorzaam zijn aan Gods Woord, (Handelingen 5:32).

c. Wij zullen om de bekrachtiging met de Geest vragen, (Lucas 11:13).

d. Wij zullen vragen in ernst en met volharding, (Lucas 11:8,9).

e. Wij zullen geloven dat ls wij om de Heilige Geest hebben gebeden wij van God zullen ontvangen, (Galaten 3:14; Johannes 7:39;
    Hebreeën 11:6).

f.  In Johannes 20:22 zegt de Heer tot zijn discipelen: "Ontvangt de Heilige Geest." Er kan
    ook vertaald worden: "Neemt de Heilige Geest."  Het Griekse werkwoord 'lambanô'
    betekent o.a. 'in bezit nemen', 'grijpen', 'in de hand nemen.'

De leer die in sommige kringen wordt verkondigd dat men de zelfcontrole moet opgeven om in volkomen willoze overgave de vervulling met de Geest te ontvangen, wijs ik af. De reden voor deze afwijzing is eenvoudig deze: ik vind deze voorwaarde niet in het onderwijs van de Heer en zijn apostelen. De Heilige Geest ontneemt u niet de controle over uzelf en Hij eist dat ook niet. Hij herstelt juist het gebrek aan zelfcontrole. De vervulling met de Heilige Geest kan echter wel een extatische - geestvervoerende - ervaring zijn omdat God een bekrachtiging schenkt die u diep in uw constitutie aangrijpt. Bij wijze van vergelijking: zoals een aangrijpende gebeurtenis u emotioneel diep kan ontroeren en, afhankelijk van de aard ervan u of tot grote vreugde of tot grote droefheid brengt, zo kan ook deze heerlijke bekrachtiging met de Geest u intens gelukkig en emotioneel 'overstromend' maken.

Johannes de Doper verwees naar het ontvangen van de Heilige Geest op het geloof in Jezus Christus als een 'doop', (Lucas 2:16): "Hij zal u dopen met de Heilige Geest." Ook Jezus verwees naar deze ervaring als een doop,(Handelingen 1:5). De apostelen bezigden deze beschrijving ook, (Handelingen 11:16). Het Griekse woord dat wordt gebruikt is het woord 'baptizô' dat onderdompelen, plonzen in, zinken, doordrenken en overweldigen kan betekenen. Het is duidelijk: de vervulling of bekrachtiging met de Heilige Geest is of kan een ervaring zijn die als overweldigend beleefd wordt. Het denken wordt vervuld met Gods Woord, men uit zich op verbale wijze in lofprijs, aanbidding en het spreken in nieuwe, onbekende talen. De kracht kan zo intens zijn dat erdoor gaat beven, trillen, schudden en zelfs wankelt. Ook kan men een enorme moed en vrijmoedigheid ontwikkelen om van de Heer te getuigen en prediken.

Als gelovige mag u nemen wat God beschikbaar heeft gesteld: zijn eigen Geest. Ik nodig u uit om nu te zeggen: "Jezus, mijn Heiland, ik ontvang en neem nu uit louter genade uw Heilige Geest."
 

G. Pastorale Handreiking voor het ontvangen van de Doop in de Heilige Geest

1. Sla de Bijbel op en lees hardop Lucas 2:10-13. Dit woord maakt de weg open tot het ontvangen van deze doop. Vraag in eenvoudig geloof omdat wij weten dat God, de Vader, niet iets vals zal geven.

2. Lees Romeinen 8:26-28. Deze teksten bevestigen de realiteit van de Heilige Geest en zijn bijzondere werking in en door de gelovige.

3. Lees nu Handelingen 2:4 hardop. Geloof dat, zoals de apostelen in tongen spraken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken, ook vandaag een ieder, die met de Heilige Geest wordt gedoopt in nieuwe tongen gaat spreken, zoals de Geest het geeft uit te spreken.

4. Koester geen angst of reserves. Besef dat wij ons richten op God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er dus niets te vrezen.

5. Ga nu vrijmoedig in gebed de Heer met geheel je hart hardop prijzen, loven en danken. Een voorbeeldgebed, maar niet bedoeld om letterlijk na te zeggen: "Heer, ik dank U, dat uw belofte van de gave van de Heilige Geest en zijn kracht ook voor mij is, ik twijfel er geen moment aan dat U ook mij wilt overvloeiend wilt vervullen."

6. Laat er geen tijdsdruk zijn, geen gevoel van haast of ongeduld. Denk er echter wel aan dat de Geest alles doorziet en weet. Indien er noch een inwendig, noch een uitwendig getuigenis is van een bijzondere werking van de Geest, is er meer voorbereidend gebed nodig en kan er tot een volgende bijeenkomst worden besloten.

Aanvullend

Heel veel Christenen weten en voelen zich geestelijk, verstandelijk of emotioneel gehinderd om tot vernieuwende ervaringen met de Heilige Geest te komen. Ik noem enkele van de meest voorkomende hindernissen en remmingen:

a. Onwil om u van zonden af te keren blokkeert geestelijke vooruitgang.
    Oplossing: bekering van zonde.

b. Angst voor iets dat onbekend is kan belemmerend werken.
    Oplossing: vertrouwen in de hemelse Vader en de Heer; Hij geef goede gaven.

c. Vooroordeel door kerkleer kan zeer belemmerend zijn.
    Oplossing: op grond van bijbels onderwijs: geef vooroordelen op.

Mocht u het gevoel hebben dat u innerlijk geblokkeerd bent en niet van de Heer kunt ontvangen, adviseer ik U een deskundig, betrouw pastoraal werker te raadplegen.

Eerste editie 1999; herzien in 2011
 

Lees en bestudeer ook (apart verkrijgbaar)
Deel 2, De Gaven van de Heilige Geest
(een uitvoerige exegese van 1 Korintiërs 12:1-11 met toelichting)

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht',  1 sinds 1997 / artikel herzien 10 augustusr 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands