De Heilige Geest en zijn kracht       6

De uitstorting aan het begin van de 20e eeuw

T. J. de Ruiter
 

"Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot de uiteinden van de aarde."

Handelingen 1:8 (NBV)

Tijdens de laatste jaren van de19e eeuw groeide onder gelovigen in de 'holiness movement,' de heiligingsbeweging in Amerika dat een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest de grote noodzakelijkheid voor de kerk was. Er ontstond een algemene instelling onder de gelovigen voor een zoeken naar meer kracht van God. Naarmate de nieuwe eeuw naderde doordrong dit verlangen en zoeken langzamerhand de gehele beweging Studies hebben aangetoond dat deze verwachting niet slechts in Amerika groeide maar ook in Europa.

De huidige Pinksterbeweging had haar begin in Topeka, Kansas, in de V.S. In een kleine Bijbelschool, de directeur was een zeker C. F. Parham, een evangelist in de heiligingsbeweging, ontving in 1901 een studente, Agnes Ozman, lid van de "Fire Baptist Holiness Church,' de doop met de Helige Geest vergezeld van het spreken in nieuwe tongen. Velen ontvingen in die beweging de doop met de Heilige Geest en dit had tot resultaat dat deze kerk in  1911 fuseerde  met de 'Pentecostal Holiness Church,' vertaald: de Pinkster Heiligheid Kerk.

In 1906 kreeg de Pinksterbeweging wereldwijde invloed omdat er in Los Angelos een kerk ontstond, geleid door een Amerikaan van Afrikaanse afkomst, William Joseph Seymour, waarin de Pinksterkracht van de doop met de Heilige Geest werd gezocht en ervaren. Duizenden van over de gehele wereld ontvingen daar de doop met het apostolisch teken van het spreken in nieuwe tongen. Niet sinds het begin van de eerste gemeente had een opwekkingsbeweging zich zo snel en zo ver verspreid. Op elk continent kwamen christenen tezamen om hun eigen, persoonlijk Pinksteren te beleven

Opnieuw werden de gaven van de Geest ervaren in de kerk. De atmosfeer van het boek Handelingen werd normaal voor duizenden Pinksterkerken en zendingsbewegingen verspreiden zich over de wereld. De heiligingsbeweging beleed dat de doop met de Heilige Geest en vuur op het geloof wordt ontvangen. Belangrijk is dat gelovige zich gereinigd van zonde weet en heiliging betracht en zich voor de Geesteskracht opent. Die doop wordt herkend door het spreken in andere tongen; zie Lucas 11:13, Handelingen 1:5; 2:1-4; 8:17; 10:44.-46; 19:6. We constateren dus dat de gelovigen in de heiligingsbeweging heiligheid van leven en reiniging van zonde hoog in het vaandel hadden staan. We zien in de Heilige Schrift dat vergeving van zonden en bekering - dat moet resulteren in heiliging van het leven - voorwaarden zijn voor het ontvangen van de doop met de Geest. Inderdaad ontstond er in die tijd een intens verlangen naar de kracht van de Heilige Geest zoals dit in het Nieuwe Testament is beschreven.

De geschiedenis toont aan:

1. Dat de Heilige Geest met zijn kracht op gelovigen viel die heiliging oprecht nastreefden.

Commentaar: zowel in de Heilige Schrift als in de ervaring van veel gelovigen zien we dat de reiniging van zonden en de heiliging van het leven voorwaarden zijn voor het ontvangen van de doop met de Heilige Geest; zie Handelingen 2:38. Let er op dat de doop met de Heilige Geest geen extra kracht voor heiliging is. Het Nieuwe Testament leert duidelijk dat het onze verantwoordelijkheid is om heiliging te betrachten: zie Romeinen 6:19 en 22; 1 Tessalonicenzen 4:3; Hebreeën 12:14.

2. Dat de Heilige Geest met zijn kracht op gelovigen viel die ervan waren overtuigd dat zij dezelfde Geesteskracht als die van de eerste gelovigen nodig hadden; zie het boek Handelingen.

Commentaar: De apostel Petrus zei reeds in Handelingen 2:39 dat wie zich bekeert de gave van de Heilige Geest zal ontvangen en dat deze belofte geldt voor alle volgende generaties. Een gelovige die de hemelse Vader om de Heilige Geest vraagt zal Hem ontvangen; zie Lucas 11:13. Het beginsel is: wie bidt ontvangt. Het is zeer belangrijk voor ogen te houden dat de eerste discipelen er heel diep van waren doordrongen dat zij extra, geestelijke kracht en inspiratie nodig hadden om de wereld met het evangelie in te gaan. Elke gelovige zal er vroeger of later van doordrongen moeten zijn dat ook hij de vervulling van de Heilige Geest met zijn kracht nodig heeft om een levend getuige van Jezus te zijn..Het vertrouwen op aardse of natuurlijke mogelijkheden en middelen voor het effectief werken en getuigen voor Jezus kan een persoonlijke hindernis zijn om de kracht van de Heilige Geest te willen ontvangen.

3. Dat degenen die de doop met de Heilige Geest ontvingen met de door de Geest gegeven krachten de wereld introkken; zij verheerlijkten Jezus en verkondigden het evangelie. En zo zal het altijd moeten zijn als gelovigen de doop met de Geest en vuur ontvangen; zie Handelingen 1:8.

 Commentaar: de onderzoeken naar kerkgroei tonen aan dat het aantal Pinkstergelovigen thans ongeveer 500 miljoen bedraagt, ongeveer een kwart van het totale aantal christenen in de wereld. Honderd jaar geleden waren er slechts 961.000 gelovigen die met de Geest waren gedoopt.

Reageren? E-mail...Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / update 26 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands