De gaven van de Geest

door pastor T. J. de Ruiter

Lezen 1 Korintiërs 12:7-11. We letten op vers 4-6 waar Paulus laat zien dat de gehele goddelijke Drie-eenheid bij de werkingen van de Geest in en door de gelovigen is betrokken:" Vers 4: "Verscheidenheid in genadegaven - Grieks 'charismata' - maar het is dezelfde Geest. Vers 5: "Verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer." Vers 5: "Verscheidenheid werkingen, maar het is dezelfde God."

De negen gaven met een korte verduidelijking

1. Het woord van wijsheid
 Woorden, waaruit een bovennatuurlijke wijsheid blijkt. Lees Handelingen 6:3.

2. Het woord van kennis
 Uitingen die blijk geven van een bovennatuurlijk inzicht, zoals bijv. het blootleggen van zaken die anders geheim zouden zijn gebleven. Lees Handelingen 5:3,4.

3. De onderscheiding van geesten
 Een kennen van de ware geestelijke bron van het handelen van iemand. Het doorzien van de geest, die in / door iemand aan het werk is.

4. De gave van geloof
 Een groot vertrouwen in God - het evenaart een 'zeker weten' - dat iets gerealiseerd zal worden tot de eer van God.

5. De gaven van genezingen
 Er is verschil van mening over wat hier precies werd bedoeld: de gave om zieken te genezen of de genezing zelf. In het laatste geval is de genezing (op gebed of / en geloof) de gave van de Geest.

6. De werking van krachten
 Hieronder vallen ongetwijfeld ook de zeer bijzondere, ongewoon snelle genezingen waarin de scheppende kracht van God wordt gemanifesteerd, zoals bijv. het doen aangroeien van een verminkt of ontbrekend lichaamsdeel.

7. De gave van profetie
 Het spreken door directe inspiratie van de Geest namens de Heer. In 1 Korintiërs 14:29 is het door de apostel duidelijk gemaakt dat hoewel er aanspraak op wordt gemaakt dat de uitingen uit een bovenverstandelijke bron, de Geest van God, zijn voortgekomen zij toch op een (geheiligde) verstandelijke wijze op hun kwaliteit moeten worden beoordeeld. Dit beginsel van beoordeling geldt ongetwijfeld voor alle manifestaties die men toeschrijft aan de Heilige Geest en zijn kracht.

8. Het spreken in allerlei tongen
 Het spreken in een taal die niet is geleerd en die meestal voor de spreker zelf ook onverstaanbaar is.

9. De vertolking van tongen
 De vertolking van de uiting die voor de spreker zelf en de leden van de gemeente onverstaanbaar was.

Tot slot vestigen we de aandacht op vers 6b. en het laatste vers - vers 11 - van deze passage over de gaven. Vers 6b: "maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt." Vers 11: "Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil." De Here God wil zich via de leden van zijn lichaam, de gemeente, manifesteren. We kunnen er zeker van zijn dat de Heilige Geest die de gaven verdeelt zoals Hij wil, dit met grote wijsheid doet want Hij weet hoe en waar elk lid het beste toegerust en ingezet kan worden.

Denk eens na over onderstaande stelling. Als je het met de stelling eens bent wil jij je er dan ook voor inzetten dat de praktische realisering ervan ook in de gemeente zal worden ervaren?

Als in een gemeente de leden die waarlijk vervuld zijn met de Heilige Geest en die zich ook laten inspireren en gebruiken door de ene Geest zijn gaven manifesteren zal er een prachtige, zegenrijke werking van de Geest zijn, waardoor de leden en bezoekers de wonderlijke tegenwoordigheid van de Heer in de gemeente zullen ervaren."

Wil je over dit onderwerp met me van gedachten wisselen, heb je vragen of problemen.
Reageer nu: E-mail pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~
Belangrijke links: Links naar div. Home & Indexpagina's
~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Proclamatie' sinds 1 juli 2010 / update 26 juli 2010 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands