De tekenen van de laatste dagen en de  terugkeer van Jezus Christus

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbeweging
 

1. Het begrip spoedig in profetie

Dat het begrip spoedig in de profetische literatuur van de Bijbel en in profetieën in de gemeenten met betrekking tot de grote heilsgebeurtenissen, zoals o.a. de terugkeer van Jezus Christus, voor ons besef en begripzeer rekbaar is zal de meeste gelovigen wel duidelijk zijn. De apostel Petrus verklaart de rekbare tijdsduur i.v.m. de laatste dagen - ook wel genoemd 'de eindtijd' - met er in 2 Petrus 3:8 op te wijzen dat 'één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.' God leeft in zijn eeuwige, hemelse 'tijd' en daarom is zijn goddelijke beleving van tijd verheven boven die van de aardse. Bovendien is voor God de tijdsduur ondergeschikt aan de voltooiing van de processen die in de schepping - met name bij de mensheid - werkzaam zijn en tot volheid moeten komen. Nu kunnen we begrijpen dat de Heilige Geest met 'de laatste dagen' en 'spoedig' mogelijk op duizendtallen van jaren van de menselijke geschiedenis doelt want Hij let o.a. op een zo groot mogelijk aantal bekeerlingen bij de terugkeer van Jezus (2 Petrus 3:9; Jakobus 5:7). Dit beginsel van 'de relativiteit van de tijdsduur' voor God ontgaat de spotters (2 Petrus 3:3,4). Ik wijs er in dit verband ook op dat het Griekse woord 'tachu' dat meestal door 'spoedig' wordt vertaald ook 'zonder vertraging' en 'volgens plan' kan betekenen.

Het serieus nemen van andere vertalingsopties van het Griekse woord 'tachu', zoals o.a. 'zonder vertraging' zal fanatieke voorspellingen over een spoedige wederkomst - waarin soms een datum wordt genoemd - kunnen voorkomen. Want voor dergelijke voorspellingen wordt dikwijls verwezen naar 'spoedig,' zoals dit in Openbaring 22:12 staat.
 

2. Kenmerken van de laatste dagen en het naderend einde

De Bijbel leert dat de laatste dagen gekenmerkt worden door:

a.  Een uitstorting van de Geest van God over alle vlees (de profeet Joël en Petrus  in Handelingen 2:17).

b.  De prediking van het evangelie aan alle volken waarna het einde komt (Matteüs 24:14).

Het Lausanne Comité voor wereldevangelisatie, o.a. bekend door haar conferenties, stelt dat de 21e eeuw zeer waarschijnlijk de eeuw zal zijn waarin alle volken, naties en stammen het getuigenis over Jezus - het evangelie - zullen hebben gehoord.

Een citaat uit 'Mission Frontiers' uit het verslag van Winter en Koch: "Wij zijn voor het eerst in de geschiedenis duidelijk in de laatste fase van wereldevangelisatie gekomen en dat er thans bijna overal kerken kunnen worden gesticht binnen de maatschappelijke structuur van elk volk en in de eigen taal."

Sommigen stellen zelfs dat binnen tien jaar elk volk en elke stam de Bijbel of een deel ervan - het N.T. - in zijn eigen taal zal bezitten.

c. Een grote toename van egoïsme, materialisme, hedonisme, nihilisme, demonische
    leringen en huichelarij en zedeloosheid, ook onder gelovigen
(Paulus in  1 Timoteüs 4:1-5 en 2 Timoteüs 3:1-5).

d. Diverse ontwikkelingen op religeus en zedelijk gebied.  (lees de rede van Jezus over  de laatste dagen in Matteüs 24,
      Marcus 13 en Lucas 21).
     - Dwaalleraars en valse geestelijke leiders, valse gezalfden (valse christussen en profeten). Er is sinds de 19e eeuw een
       enorme toename van valse gezalfden en profeten waargenomen.
     - haat tegen christenen , wetteloosheid (anarchisme, nihilisme)

  e.  Grote rampen op en over de planeet en oorlogen
     - aardbevingen
     - zeebevingen met vloedgolven en tsoenamies (Lucas 21:25)
     - Atmosferische of kosmische verschrikkingen  die grote rampen op aarde veroorzaken
        Commentaar:
        Er zal tegen het einde een tijd met grote verschrikkingen aanbreken op aarde.
        Behalve aardbevingen en zeebevingen zal er ook verduistering van de zon, de maan
        zijn en sterren zullen uit de hemel vallen (Matteüs 24:29). Het is zeer wel mogelijk dat
        hier in eenvoudige woorden - want andere uitdrukkingen waren er niet in die tijd - over
        nucleaire oorlogen werd geschreven met enorme rookontwikkelingen als gevolg
        waardoor de gehele planeet bedekt wordt en over felle raketten die op de aarde
        terecht komen als sterren die van de hemel vallen. Met het wankelen van de hemelse
        machten (Matteüs 24:29) kan de toepassing en het misbruik van de kernkracht
        (atoomtechnologie etc) van de materie en het heelal worden bedoeld, die enorme
        verstoringen van Gods natuurkrachten ten gevolge zal hebben.

     - oorlogen en geruchten van oorlogen (oorlogsdreigingen)
     - hongersnoden.

f.     Vertrapping van Jeruzalem en onderdrukking van Israël.

door heidenen totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn - Lucas 21:24 - en er zal een 'verwoestende gruwel' op
  de heilige plaats (de tempel in Jeruzalem) wordt gezet (Matteüs 24:15; lees ook 2 Tessalonicenzen 2:4).

De antichrist zal met kracht en onderdrukking een tijd van politieke en internationale rust  hebben bereikt - o.a. door het onderdrukken van Israël (1 Tessalonicenzen 5:1-3).

g. Wereldwijde communicatie. Let op wat er in Matteüs 24:30 staat: alle stammen op de aarde zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel. Met behulp van de satelliet TV zal het spoedig mogelijk zijn een lokale gebeurtenis overal op aarde te kunnen zien en volgen. En de technische ontwikkelingen voor wereldwijde communicatie  nemen nog steeds - in snel tempo zelfs - toe.

Het is interessant om even stil te staan bij wat Jezus zei volgens Lucas 17:34-37. Als Hij terugkeert - geopenbaard wordt - zullen er twee in één bed zijn, twee aan het malen en twee op het land. Wij weten - dat wist men toen nog niet - dat de aarde een reusachtig draaiend bolvormig lichaam is. Aan de ene kant is het nacht maar aan de andere kant die naar de zon is gekeerd, is het dag. We leren hier dat de opname van de gemeente die aan de terugkeer op de aarde voorafgaat, wereldwijd beleefd zal worden en dramatische gevolgen onder mensen zal hebben. Sommigen slapen en worden weggenomen en anderen terwijl zij overdag aan het werk zijn. De opname van de gemeente zal ongetwijfeld een zeer dramatisch moment zijn.
 

3. De wederkomst is het einde van de huidige tijdsorde en tegelijk een nieuw begin

Als de verschrikkingen hierboven genoemd over de mensheid komen zal God de tijd zelfs inkorten want anders gaat de mensheid door haar eigen toedoen in haar geheel ten onder (Matteüs 24:22): God, de Vader, geeft dan het signaal - en dit moment was Hem van eeuwigheid bekend - dat Jezus naar de aarde zal terugkeren (Handelingen 1:7).

De wederkomst - vooraf gegaan door de opname van de gemeente - zal:

a. Een nieuw begin voor Israël betekenen (zie o.a. Handelingen 3:19-21).

b. Een nieuw begin voor de Gemeente beteken (zie o.a. 1 Tessalonicenzen 4:15-18)

c. Een nieuw begin zijn voor de mensheid en het milieu waarin zij moet leven (zie o.a.
    2 Petrus 3:10-13).

4. Slot

Het is onze opdracht als christenen nauwlettend de ontwikkelingen van de eindtijd te volgen en met de Bijbel open te bestuderen hoe de vervulling van de profetieën zich ontvouwt (Lucas  21:31; 36; 2 Tessalonicenzen 2:15).

Laat ons bidden als de gemeente van Christus met de Geest: " Jezus, kom! Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft."

februari 2007, geredigeerd oktober 2010.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reageren? E-mail.... Pastor T. J. de Ruiter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / 1 maart 2007, herzien 20 augustus 2011 /  Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands