De opstanding van Jezus was geen reincarnatie!

In het Engels:The Resurrection of Jesus was not a reincarnation!

Elk jaar verschijnen er rond Pasen artikelen waarin men twijfels over de betrouwbaarheid van de Bijbelse verhalen over de opstanding van Jezus Christus uit. Sommigen noemen de verhalen “Volslagen onzin." Anderen die wat vriendelijker willen zijn, zeggen: “Het was de uitvinding van die discipelen om de moed erin te houden; zo waren die drie en een half jaar met Jezus niet vergeefs geweest.” Menig modern theoloog denkt - sommigen durven het best hardop te zeggen - dat Jezus waarschijnlijk niet gestorven was maar schijndood moet zijn geweest. In de koelte van het graf kwam Hij bij en werd enige tijd door zijn discipelen verzorgd totdat hij weer gezond was. Laat me op die laatste suggestie reageren: hoe men serieus zo'n suggestie durft te maken is onbegrijpelijk. De verwondingen van Jezus waren namelijk zo ernstig dat hij - als hij nog leefde - lange tijd op de intensive care van een Universitair Medisch Ziekenhuis had moeten worden verpleegd.

Het geloof in een persoonlijke opstanding uit de dood waarbij de identiteit van de mens bewaard blijft is voor velen onaanvaardbaar. Velen zien meer heil in het reïncarnatiegeloof waarin wordt gesteld dat wij als mens meerdere malen op deze planeet terugkeren, maar telkens als een ander individu. Overigens gelooft men in sommige Oosterse godsdiensten dat de mens zelfs kan terugkeren gereïncarneerd als een dier. Tot welke absurditeiten het geloof in reïncarnatie in onze westerse wereld aanleiding geeft zien we in het ontstaan van verzekeringsbanken waar men geld kan deponeren voor gebruik in het volgende leven. Maar men moet dan in een volgend leven wel kunnen aantonen dat men dezelfde persoon is anders wordt er niets uitbetaald.

Sommigen willen de opgestane Jezus als een soort reïncarnatie van de eerdere zien. De opgestane Jezus was echter niet gereïncarneerd. Althans niet in de betekenis die men in niet-christelijke theorieën en religies eraan geeft. Laat dit duidelijk zijn: de opgestane Jezus was een uit de dood opgewekt individu die met behoud van zijn vroegere, oorspronkelijke identiteit en zijn eigen lichaam aan een nieuw bestaan begon, het verheerlijkt of hemels leven. Dit leven van de opstanding heeft sensationele eigenschappen. Let maar eens op de mogelijkheden, waarover Jezus beschikte toen Hij uit de dood was opgestaan. Volgens de evangeliën was Jezus - ofschoon hij door de kruisiging zwaar lichamelijk letsel had opgelopen - geheel gezond uit het graf gelopen en zo verscheen hij aan de vrouwen en later aan de mannen. Hoewel hij bij de kruisiging al zijn kleding was kwijtgeraakt was hij bij de opstanding gewoon gekleed. Hij kon zomaar in een huis komen hoewel de deuren waren gesloten. Hij kon zomaar verschijnen en verdwijnen. En bij de hemelvaart verplaatste hij zich verticaal, de lucht in. Het is duidelijk: de opstanding van Christus heeft de poort naar nieuw menselijk bestaan geopend waarvan we nog maar zeer weinig weten. Christus is de eerste mens die deel heeft aan het verheerlijkte leven en allen die in Hem geloven kunnen dit leven ook tegemoet zien, (Filippenzen 3:20-21).

Een dergelijk nieuw leven na de dood zal uiteraard altijd op ongeloof stuiten want het kan niet op een wetenschappelijke wijze worden onderzocht en bewezen. Dit geldt overigens ook voor de verhalen over herinneringen aan een vorig leven die bij bepaalde therapieën tot het bewustzijn zouden zijn gebracht. Het staat helemaal niet vast dat deze opwellingen waarvan wordt beweerd dat het herinneringen uit een vorig leven waren, betrouwbaar zijn.

De conclusie is onontkoombaar: het opstandingsleven dat Jezus demonstreerde is niet te benoemen als een reïncarnatie van Hem. Hij had hetzelfde lichaam maar in een nieuwe hoedanigheid. Als ik een vergelijking maak tussen het huidige leven en dit toekomstige, stel ik: in dit huidige leven is de geest van de mens gebonden aan het lichaam, want dat bepaalt waar de geest zich bevindt en hoe die zich manifesteert. Maar in het nieuwe leven is het lichaam gebonden aan de geest en die bepaalt waar het lichaam zich bevindt en hoe dit zich manifesteert. De opgestane Heer is de eerste mens die dit demonstreerde voor de ogen van zijn volgelingen. We aarzelen dan ook niet met de Christenen van alle eeuwen te belijden: De HEER is waarlijk opgestaan!

T. J. de Ruiter, april 2012

Predikant & Bijbelleraar in de Pinksterbeweging

~~~~~~~~~~~~~~~
Reageren? Contacteer...Pastor T. J. de Ruiter

Site  'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / artikel geplaatst 1 april 2012 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands