Geestelijke oorlogvoering (1)

door predikant en bijbelleraar T. J. de Ruiter

Inleiding

Christenen zijn op reis naar het hemels huis en naar de woningen die Jezus voor hen daar heeft bereid; zie Johannes 14:1-3. Tijdens die reis is de Heilige Geest in en bij hen om hen te leiden en kracht te geven. Christenen hebben de Geest en het Woord hard nodig want op de weg naar de hemelse bestemming is er veel strijd te leveren. De reis naar de hemelse bestemming is geen vakantiereis of een pleziertocht; er is een oorlog gaande. De Heer en zijn apostelen zijn over dit aspect van het christenleven duidelijk geweest. De apostel Petrus schreef aan de christenen dat de satan rondgaat als een brullende leeuw; zie 1 Petrus 5:8. En toen de apostel Paulus wist dat zijn einde naderde schreef hij dat hij de goede strijd had gestreden en het geloof had behouden: zie 2 Timoteüs 4:7. Inderdaad, zowel de Heer - zie Lucas 13:24 - als zijn apostelen hebben ons niet geleerd dat wij zonder enige strijd de eeuwige heerlijkheid zullen ingaan. De christen mag door zijn geloof in de vergevende en bewarende genade van God zeker zijn van het eeuwig leven, hij zal zich echter terdege dienen te realiseren dat er tijdens die tocht naar het hemels huis een vijand is die zich voortdurend zal inspannen om hem het einddoel te doen missen en daartoe elk middel en iedere mogelijkheid zal benutten. Het couplet in lied 225 - lied 654 uit de bundel van Johannes de Heer - roept ons op:

Houdt moed in de geest'lijke strijd,
Hoe groot ook des satan's geweld;
Door 't leger van God, steeds bereid,
Wordt iedere vijand geveld.

Verheugd! Verheugd!
Wees blij in de Heer
En verheugd!
Verheugd! Verheugd!

Er is dus een strijd te voeren maar als de christen zich houdt aan de grote Leider, de Heer Jezus Christus en zijn Geest vaardig in hem doet zijn is er alle reden om het versterkende overwinningslied te blijven zingen.

De fronten waarop de christen strijd moet voeren

a. De strijd tegen zijn eigen vlees met zijn zondige hartstochten en begeerten.  Lees Romeinen 7:21-23;
    Galaten 5:16,17; Kolossenzen 3:5-10. Deze strijd is de strijd om de dood van de oude mens, die met
    Christus gestorven is, te realiseren; zie Romeinen 6.  Sommigen menen ten onrechte dat in de wederom
    geboren mens de oude mens (het vlees) automatisch door de geloofseenheid met de gekruisigde
    Christus dood is. Voor God is onze oude mens inderdaad in de dood van zijn Zoon gestorven maar zolang
    wij in dit lichaam in de huidige staat zijn is het onze verantwoordelijkheid dit elk moment van ons leven te
    realiseren. Dit betekent dagelijks de keuze te maken te gaan leven uit de kracht van de nieuwe, opgestane
    mens die in waarheid en gerechtigheid geschapen is.

    Vraag: ken je deze waarheid en strijd?

b. De strijd om het zuivere geloof te behouden. Om de strijd tegen de zonde effectief te kunnen voeren is het
    van groot belang kennis te hebben van de zuivere leer. De christelijke geloofsleer gaat  niet slechts over
    de juiste kennis van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest maar ook over zijn heilige wil voor de mens.
    De apostel Paulus vermaande zijn jongere leerling Timoteüs als geestelijk leider te blijven strijden voor het
    zuivere geloof; lees 1 Timoteüs 1:19. Ook de apostel Judas schreef in zijn korte brief over de strijd voor het
    geloof; zie vers 3. Als de de zuivere leer in prediking en onderwijs uit de gemeente wordt verdreven is het
    gevolg dat er van de christelijke levensstijl wordt afgeweken en de zondigheid ook in de kerk toeneemt.
    Het is duidelijk dat in het bijzonder predikers en leraars op dit gebied vooraan in de strijd dienen te staan.

    Vraag: denk eens aan enkele afwijkingen van de zuivere leer.

c. De strijd tegen geestelijke machten. Er is een vijand met een leger van boze geesten, krachten en menselijke
    handlangers die agressief aanvalt. Met recht kan hier over een 'geestelijke oorlog' worden gesproken.
   De christen wordt dan ook geadviseerd door Paulus om de complete wapenrusting aan te doen;
   zie Efeziërs 6: 10 en 11.

    Vraag:  Bij welk aspect van strijd voel je je het meest betrokken?

Een vraag of inlichtingen? E-mail...Pastor T. J. de Ruiter