Geestelijke oorlogvoering (4)

door predikant en bijbelleraar T. J. de Ruiter

Het omverhalen van geestelijke bolwerken

We verdiepen ons in een belangrijk aspect van geestelijke oorlogvoering: het bestrijden en vernietigen van dwaalleringen die zich in gelovigen proberen te nestelen. Dit aspect van geestelijke strijd krijgt onvoldoende aandacht terwijl het juist van groot belang is. Leringen, of het visies worden genoemd of openbaringen, die afwijken van de gezonde leer van de Heer en zijn apostelen, beschadigen het geloof en hinderen de werking van de Heilige Geest in de gemeenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op dit gedeelte van het slagveld van de geestelijke oorlogvoering veel slachtoffers onder gelovigen vallen; velen zijn door misleiding het goede spoor van geloof dan ook kwijt geraakt.

Lezen: 2 Korintiërs 10:1-6 en 2 Korintiërs11:1-4.

In 2 Korintiërs 10:3-6 schreef Paulus over een belangrijk aspect van geestelijke strijd. Hij schreef dat hoewel hij in het vlees leeft hij niet vecht 'naar het vlees,' maar dat de wapenen van zijn veldtocht geestelijk zijn en niet vleselijk. De strijd gaat tegen bolwerken (van satanische machten), die openbaar worden in redeneringen en bedenkselen. Deze moeten tot krijgsgevangenen worden gemaakt in gehoorzaamheid aan Christus.

In 1 Timoteüs 4:1-3 maakt Paulus het duidelijk dat bovenmenselijke machten, geesten en demonen, niet slechts actief zijn in de wereld van de ongelovigen maar ook in de gemeenten om gelovigen tot dwalingen te verleiden. Er zijn in de wereld van de geesten lagere en hogere machten. Voor de Grieken in de oudheid waren demonen goddelijke wezens aan wie hoge autoriteit en kracht werd toegeschreven. Paulus schreef dat die geesten gelovigen misleidende leringen influisteren, die als zij zich daardoor laten beïnvloeden schade in het geloof veroorzaken. Paulus weet door de Heilige Geest dat misleidende geesten in de latere tijden steeds meer aan invloed op gelovigen zullen winnen en de zuivere leer op alle mogelijke wijzen zullen trachten te misvormen; hij schreef: "Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat er in latere tijden…."

Paulus bestreed dwalingen met het onderwijzen van de zuivere leer. Hij bemoedigde ook zijn leerling Timoteüs dit te doen; zie 1 Timoteüs 4:11-13. Iedereen met geestelijk inzicht weet echter dat het bestrijden van valse leringen niet slechts op het verstandelijk niveau zal moeten plaats vinden, bijv. door het voeren van een debat of het geven van een les. Maar dat de ware strijd op het diepere, geestelijke niveau gevoerd moet worden. In dit diepere niveau wordt er in gebed gestreden en wordt God gesmeekt om kracht en gezag opdat de prediking van het evangelie en het christelijk onderwijs effectief zullen zijn en mensen zich van hun dwalingen zullen bekeren. Als mensen zich bekeren zullen misleidende geesten en demonen in de Naam van Jezus hun invloed op hen verliezen. Als christenen zich aan de waarheid van God vasthouden zullen zij effectief kunnen blijven in de strijd tegen geestelijke machten; zie Efeziërs 6:14 waar de apostel schreef over het 'omgordt zijn met de waarheid.'

Wij weten dat er reeds dwaalleringen in de gemeenten ontstonden voordat de eerste apostelen waren gestorven. De ontwikkeling en invloed van dwaalleringen heeft zich sinds die periode gestadig uitgebreid. Verleidende en demonische geesten weten met steeds subtielere leugens het geloof van velen grote schade toe te brengen. Het is thans meer dan ooit nodig om leringen aan de Bijbel, waarin Gods Woord door de eeuwen heen met grote zorg en ijver zuiver bewaard is gebleven, te toetsen.

Tenslotte raad ik gelovigen nadrukkelijk aan op hun hoede te zijn voor elke prediker of leraar die meent dat hij diepere openbaringen of visies ontvangen heeft dan dat er in de Bijbel staan en die misschien aan zijn 'openbaring' of visie zelfs meer gezag toekent dan aan de onderwijzingen die we in de Bijbel overgeleverd hebben gekregen.
 

Vraag om over na te denken: Zouden christenen in deze tijd, waarin er regelmatig  zovelen pretenderen met nieuwe visies of openbaringen te komen niet veel meer zoals de gelovigen in Berea - zie Handelingen 17:11 - alles moeten toetsen aan de Bijbel?

Voor bespreking in een groep: denk eens na of er sommigen reeds verstrikt zouden kunnen zijn in een dwaalleer. Probeer er eerlijk en oprecht met elkaar over te praten en open voor correctie te zijn.

Ter bemoediging, Opwekking lied 225. "Houdt moed in de geest'lijke strijd, hoe zwaar ook des vijand's geweld. Door 't leger van God, steeds bereid, wordt iedere vijand geveld."

Een vraag of inlichtingen? E-mail...Pastor T. J. de Ruiter