Geestelijke oorlogvoering (5)

door predikant en bijbelleraar T. J. de Ruiter

Oorlog in de hemel en op aarde!

Lezen: Openbaring hoofdstuk 12

Inleiding

Het woord apocalyptisch betekent oorspronkelijk onthulling of openbaring van wat verborgen is. De Joods apocalyptische literatuur zoals wij die aantreffen in de boeken Daniël, Ezechiël en Openbaring bestaat uit speciale zinnebeeldige en beeldrijke voorstellingen van gebeurtenissen in de ontwikkeling van het plan van God en van de positieve en negatieve geestelijke machten en krachten die er een rol in vervullen. Soms betreffen de zinnebeeldige voorstellingen gebeurtenissen die in het verleden liggen of die plaats vonden tijdens het leven van de schrijver. Soms gaan zij over dingen die nog moeten gebeuren; zie Openbaring 1:1-3. Wij moeten bij het bestuderen van dergelijke beschrijvingen er rekening mee houden dat zij, hoewel in enkele zinnen samengevat, in de aardse tijd ver uit elkaar kunnen liggen. Uiteraard zal ik in deze les niet uitvoerig bij bijzonderheden van het verschijnsel 'bijbelse apocalyptische literatuur' kunnen stilstaan, hiervoor is een aparte studie nodig.

De oorlog tegen de vrouw, haar zoon en zijn volgelingen

In het 12e hoofdstuk van Openbaring is het beeld van de vrouw, die een mannelijk kind had gebaard, belangrijk. Het kind is Jezus Christus; zie vers 5. De draak voert uit boosheid oorlog tegen de vrouw en haar nageslacht - de gezamenlijke gemeente van het Oude en het Nieuwe Verbond. Let op vers 17,18: "Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben." De vrouw vlucht naar de woestijn, waar zij 1260 dagen verbleef, dat is 3 1/2 jaar, de tijd van verberging vanwege onheil.

Openbaring 12:7 verklaart dat er in de hemel oorlog uitbrak; Michaël, de engel van het volk van God en zijn engelen, bonden de strijd aan met de draak. Michaël overwon met zijn legers deze vuurrode draak. Hij werd uit de hemel geworpen en kwam op de aarde terecht. De reden waarom de draak uit de hemel werd geworpen moet zijn hoogmoed en opstandige boosheid tegen God zijn geweest. De meeste uitleggers zien in Ezechiël 28:11-19, dat over de val van de vorst van Tyrus gaat over zijn hoofd heen een profetisch woord van kennis naar de val van de hoogmoedige en rebelse satan. De vuurrode draak is het grote, angstaanjagende wezen uit de prehistorie en vuurrood is de kleur van zeer gevaarlijke, verslindende macht. Hij is hetzelfde wezen dat zich in het Paradijs manifesteerde als de sluwe slang, die Eva verleidde en sindsdien de gehele mensheid. De zeven koppen spreken van zijn veelzijdige intelligentie en gevaarlijkheid, de tien horens van grote agressieve stootkracht en de kronen van koninklijke macht; hij wil het Lam imiteren; zie hoofdstuk 5:6. In de hemel is de orde wel hersteld maar aangezien het wezen dat God aanviel is uitgeworpen heeft hij op aarde grote moeilijkheden veroorzaakt. Het is de Messias - de Gezalfde Heerser en Bevrijder - Jezus Christus die met zijn broeders en zusters de strijd tegen dit verdorven geestelijk wezen definitief zal gaan winnen. Hoe zullen de heiligen overwinnen? Vers 11 geeft het drievoudig geheim van hun victorie: Zij overwinnen door:

a. Het bloed van het Lam.

De satan, de tegenstander van God, die ook de duivel wordt genoemd, dat is 'de lasteraar,' wordt overwonnen door (het geloof in) het bloed van het Lam. De heiligen die vasthouden aan hun geloof dat zij vergeven en gerechtvaardigd zijn door het offer van Jezus Christus overwinnen de beschuldigingen en laster van de duivel. Dit geloof houdt in dat zij hun zonden hebben erkend en beleden en dan door het geloof in het bloed zich vrij van alle schuld weten, gezuiverd van alle blaam en smet; zie 1 Johannes 1:9.

b. Het woord van hun getuigenis.

De heiligen overwinnen door de proclamatie van hun geloof. Het innerlijk vertrouwen en de overtuiging zullen expressie moeten krijgen in de zichtbare, fysieke wereld, waarin de mens gesteld is en functioneert. Op deze wijze wordt de kracht van de geloofsovertuiging effectief in deze sfeer en wordt de macht van de boze en zijn helse legerscharen teniet gedaan.

c. Volkomen toewijding, zelfs tot in de dood.

De heiligen zullen de consequentie dienen te aanvaarden dat het openbaar getuigenis van geloof en loyaliteit aan God en zijn Zoon lijden en misschien zelfs de dood ten gevolge zal kunnen hebben. De Heer had deze instelling en vraagt hem ook van hen die Hem volgen; zie Lucas 14:26; Johannes 12:25; 1 Timoteüs 6:13.

Les

Als wij deel willen hebben aan de overwinning van de Messias, het Lam - zie Openbaring 17:14, 15 - zullen we zoals hijzelf tijdens zijn leven op aarde volhardend in ons geloof dienen te zijn en bereid dienen te zijn zelfs de hoogste prijs te betalen.

Vraag om over na te denken

Sta ik als christen sterk in de geestelijke strijd en ben ik bereid tot het brengen van offers om te overwinnen in de Naam van Jezus?
 

Een vraag of inlichtingen? E-mail...Pastor T. J. de Ruiter