Leven na de dood...!

The English version: Life after death....!
 

Het humanisme is er duidelijk over: er is geen leven na de dood. De dood is het definitieve einde van de mens. Daarom moeten we ook niet zo
moeilijk over abortus en euthanasie doen want wat en wie dood is bestaat niet meer, hier niet en nergens anders. Het is met de mens 'over en
uit.' Wat het humanisme betreft: Jezus opgestaan en levend is gewoon religieuze flauwekul.

Dan dit: onlangs beweerden Canadese documentairemakers dat bij archeologische opgravingen in 1980 enkele beenderen van de overleden
Jezus Christus en enkele van zijn naaste familieleden een zeer oud graf in Jeruzalem gevonden waren. Men voerde als bewijs hiervan o.a. aan
dat de namen overeenkwamen met de naaste famieleden van Jezus, zoals die van Maria en Jozef. Voor sommigen was het wereldnieuws:
Jezus zou dus helemaal niet zijn opgestaan en zijn lichaam mee naar de hemel hebben genomen zoals in de Bijbel wordt beweerd. Sommige
wetenschappers trokken snel de conclusie dat het christelijk geloof met zijn geloof in de opstanding dus als een fabeltje kan worden afgedaan.
Deze aanval op het geloof in Jezus en zijn opstanding wordt echter door de meeste integere wetenschappers niet serieus genomen. Een
Joodse geleerde wees erop dat de namen Jezus, Maria en Jozef in die tijd zeer veel voorkwamen. De documentaire die van deze
'archeologische vondst' is gemaakt zal echter wel voor veel onrust bij veel kijkers zorgen.

Ook een aantal vrijzinnige, modernistische theologen is van mening dat Jezus niet was opgestaan uit de dood. Voorop loopt professor H. M.
Kuitert, gereformeerd opgevoed, maar die zich nu ook helemaal niet meer bekommert over een leven na de dood en een ontmoeting met de
persoonlijke, eeuwige en almachtige God. Zijn boeken hebben heel veel kerkelijke gelovigen ernstige twijfels over christelijke waarheden
bezorgd.

Voor velen blijft het een prangende vraag of er na het overlijden wel een voortbestaan van de mens is. Voor hen die met deze vraag worstelen:
er zijn getuigenissen van mensen die medisch dood werden verklaard maar weer tot leven kwamen en zich van alles konden herinneren over
hun ervaringen tijdens het 'dood zijn.' Dikwijls waren het echt geen vage maar levendige herinneringen, opgedaan met een goed functionerend
bewustzijn.

Eén van de meest opzienbarende verhalen kwam van een Nigeriaanse voorganger die op 30 november 2001 na een ernstig auto-ongeluk
overleed en door een arts en beheerder van een mortuarium dood werd verklaard. Hij kwam echter ruim 42 uur later - hoewel zijn lichaam zo stijf
als een gedroogde vis was geworden - weer tot het aardse leven terug, niet in het minst tot zijn eigen verbazing. Hij kon het zich herinneren: de
heerlijke ervaring van de grote, aanbiddende menigte in de hemel, de woningen die Jezus voor zijn gelovigen gereed heeft gemaakt, maar ook
de hel waar talloze mensen vreselijk leden. De ruimte ontbreekt mij hier om meer verhalen te vertellen over belevenissen in een 'bijna dood
ervaring.'

De meeste 'BDE' ervaringen hebben het volgende gemeenschappelijk: het bewust verlaten van het lichaam en het zweven naar hogere sferen,
het zien van een weldadig licht en soms zelfs het horen van een stem die zei: "Ik zend je terug, je tijd om hier te zijn is nog niet gekomen." De
meeste mensen die zo'n ervaring hebben gehad durven er nauwelijks over te spreken omdat ze dikwijls niet voor 'vol' worden aangezien. De
BDE ervaring heeft hen echter een diepere bezinning op de waarde en het doel van het leven gegeven.

We vieren Pasen vieren in 2007. We zingen en juichen over de opstanding van Jezus. Hij is waarlijk opgestaan! Ik roep het een ieder toe: als je
gelooft in een gekruisigde en gestorven Jezus, geloof dan ook in een opgestane Jezus. En geloof dan ook in een ten hemel gevaren Jezus die
zal terugkeren en ons zal doen opstaan en het onvergankelijk, eeuwig leven wil schenken.
 

Pastor T. J. de Ruiter, april 2007

~~~~~~~~

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

site 'Inspiration & Insight,' dir. GM, since november 2006 / page upate 3 September 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands